RAGE Shadowverse 2020 Winter GRAND FINALS의 결과를 알려드립니다.

Result

순위 선수명 사용한 덱
1 Gale
2 pakorin
3 Giorno
3 mill
5 suuuum
5 Tsume
5 su
5 SRG|Heimu
 • suuuum2
  Giorno3
  Tsume2
  pakorin3
  su2
  mill3
  SRG|Heimu2
  Gale3
 • Giorno0
  pakorin3
  mill2
  Gale3
 • pakorin1
  Gale3

영상 모음

대회 정보

RAGE Shadowverse 2020 Winter GRAND FINALS

Tokyo

로테이션 / BO3

싱글 엘리미네이션 토너먼트 Match 3