Shadowverse NetEase Championship Masters Series April Cup (Rotation) 대회 결과

톱 8

순위 선수명 사용한 덱
1 MWL.梦辰娜
2 迷迭迷迭帕里桑
3 岳子洵
3 茶叶QAQ
5 陇右
5 正义的英雄-老婆人
5 Makiyui
5 肥仔熊
 • MWL.梦辰娜2
  陇右0
  岳子洵2
  正义的英雄-老婆人0
  茶叶QAQ2
  MAKIYUI0
  肥仔熊1
  迷迭迷迭帕里桑2
 • MWL.梦辰娜2
  岳子洵1
  茶叶QAQ0
  迷迭迷迭帕里桑2
 • MWL.梦辰娜2
  迷迭迷迭帕里桑0

영상 모음

대회 정보

Shadowverse NetEase Championship Masters Series April Cup (Rotation)

온라인

로테이션 / BO3

싱글 엘리미네이션 토너먼트 Match 6